0
02188840056

وستا چینی.

دیدگاهم عوض شد،جواب خیلی از سوالام و گرفتم.مهم تر از همه اینکه فهمیدم من میتونم در شرایط نامناسب همه کسی باشم و همه کاری انجام بدم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.