آموزش‌ مهارت‌های زندگی

ویژگی‌های افراد کمال گرا به همراه پرسش و پاسخ

 

طرحواره‌های ناکارآمد

جفری یانگ، روان‌شناس، روان درمانگر و استاد دانشگاه آمریکایی، هجده طرحواره ناکارآمد مطرح می‌کند که عبارتند از:

1. ترکشدن، بیثباتی

افراد دارای این طرحواره معتقدند که افراد مهم زندگی‌شان به ارتباط عاطفی با آن‌ها ادامه نمی‌دهند و آن‌ها را ترک می‌کنند.

2. محرومیت هیجانی

در سابقه رشدی افراد دارای این طرحواره، غفلت و بی توجهی والدین به نیازهای اولیه و اساسی آنها دیده میشود. به همین دلیل آنان به این نتیجه می‌رسند که نیازهای هیجانی طبیعی آن‌ها را افراد مهم زندگیشان برآورده نخواهند کرد.

3. بیاعتمادی- آزار دیدن

افراد دارای این طرحواره بر این باورند که دیگران دروغگو، متظاهر، سو استفاده کننده و صدمه زننده هستند.

4. نقص- شرم

افراد دارای این طرحواره بر این باورند که افرادی حقیر، بیارزش و بد هستند و دیگران آنها را دوست ندارند. به همین دلیل آنها در درون خود احساس تحقیر و بیارزشی میکنند. این بیماران به سرزنش و مقایسه شدن با دیگران به گونهایی اغراق آمیز حساس هستند و از حضور در جمع احساس شرم و خجالت دارند.

5. انزوای اجتماعی- بیگانگی

افراد دارای این طرحواره بر این باورند که با دیگران متفاوت هستند و به گروه یا دستهایی تعلق ندارند.

6. وابستگی- بی کفایتی

افراد دارای این طرحواره در پذیرفتن مسئولیتهای روزمره خود بدون کمک دیگران احساس ناتوانی و درماندگی میکنند.

7. آسیبپذیری در برابر بیماری و صدمه

ترس اغراق آمیز از صدمه، آسیب و بیماری به سه شکل دیده می شود: فاجعه انگاری بیماری جسمانی، فاجعه انگاری حالتهای هیجانی و فاجعه انگاری رویدادهای منفی.

8. به هم ریختگی- مرز رشد نایافته

افراد دارای این طرحواره اغلب به گونه ایی افراط آمیز با اطرافیان خود درگیری هیجانی پیدا میکنند و مرزها را زیر پا میگذارند. فردیت ضعیف و سازمان نایافته این بیماران سبب میشود باور کنند بدون حمایت مستمر دیگران نمیتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

9. شکست

افراد دارای این طرحواره، شکست را برای خود پیش بینی میکنند و معتقدند تقریباً در همه زمینههای زندگی شکست خواهند خورد.

10. استحقاق- بزرگ منشی

افراد دارای این طرحواره بر این باورند که از دیگران برتر و بالاتر هستند و به همین دلیل سزاوار دریافت حقوق ویژهاند. آن‌ها به قانون و حقوق دیگران احترام نمیگذارند و هر کاری را هر زمانی که دوست داشته باشند بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و زیانهای احتمالی برای دیگران انجام میدهند و به طرز اغراق آمیزی خود را برتر از دیگران میدانند.

11. خود انضباطی ناکافی

افراد دارای این طرحواره در تحمل ناکامی و بردباری ورزیدن با مشکل مواجه هستند و در صورت رویارویی با موانع، کنترل خود را بر تکانه های هیجانی از دست میدهند و به رفتارهای تکانشی اقدام میکنند.

12. فدا کردن

این افراد آرزوها، خواسته ها و احساسات خود را بیارزش و بیاهمیت میدانند و معتقدند دیگران نیز اهمیتی به نیازهای آنان نمیدهند.آنها از ارضا نشدن نیازها و هیجانهای خود رنج میبرند به همین دلیل اغلب آزرده، ناراضی و عصبانی هستند و ممکن است این خشم و نارضایتی را به شیوه های انفعالی (مانند غر و لند کردن و نق زدن) ابراز کنند و یا با رفتارهای پرخاشگرانه بیرون بریزند.

13. قربانی کردن خود

افراد دارای این طرحواره داوطلبانه در پی ارضای نیازهای دیگران هستند. آنها نیازهای خود را نادیده میگیرند و زیر پا میگذارند و دلیل این کار را پیشگیری از بروز تنش و ناراحتی دیگران، رهایی از احساس گناه ناشی از خودخواه بودن و تداوم ارتباط با دیگران میدانند.

14. تایید طلبی- پذیرش جویی

تاکید بی اندازه بر کسب تایید دیگران، مورد توجه بودن و به رسمیت شناخته شدن از ویژگی های افراد دارای این طرحواره است. این طرحواره ممکن است فرد را به سمتی سوق دهد که به طرز اغراق آمیزی بر ظاهر، توجه و کسب احترام تاکید کند.

15. منفی گرایی- بدبینی

پر رنگ کردن جنبههای منفی زندگی مانند مرگ، بیماری، از دست دادن ها، خیانت، تعارض و گناه و کم رنگ کردن جنبههای مثبت باعث نگرانی و گوشبهزنگی این افراد میشود و امکان خطر کردن و تصمیمگیری را از آن ها سلب میکند.

16. بازداری هیجانی

افراد دارای این طرحواره، هیجان ها و رفتارهای خودانگیخته خود را محدود میکنند تا از تایید نشدن، احساس شرم یا از دست دادن کنترل اجتناب ورزند. شایعترین جنبههای بازداری شده عبارتاند از: بازداری خشم و پرخاشگری، بازداری تکانه های مثبت، ناتوانی در ابراز نیاز و احساسات، سرکوب و فرونشانی هیجان‌ها.

17. استانداردهای ناعادلانه- عیب جویی افراطی

این افراد استانداردهای درونی بالایی داند و تمامی تلاش خود را به کار می گیرند تا به آن استانداردها دست یابند و از اینکه مورد سرزنش دیگران قرار بگیرند اجتناب میکنند. این طرحواره در افراد کمال‌طلب و نیز در کسانی دیده می شود که قانون‌های انعطاف ناپذیری دارند.

18. تنبیه

افراد دارای این طرحواره معتقدند چنانچه خطایی مرتکب شوند باید شدیداً تنبیه شوند. آن‌ها به افرادی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند به شدت پرخاش می کنند و در صدد تنبیه آنان بر میآیند.این افراد معمولا قادر به بخشش خود و دیگران نیستند.

 

ویژگی‌های افراد کمال‌گرا:

 

فکر کردن به همه یا هیچ چیز

کمال‌گراها هم مانند افراد موفق برای رسیدن به اهداف عالی تلاش و وقت بسیاری میگذارند. بدین صورت که فرد موفق میتواند با انجام دادن کاری عالی و دستیابی به موفقیت (یا چیزی نزدیک به آن) از نتیجه آن راضی باشد، حتی اگر اهدافش به طور کامل برآورده نشود، اما کمالگرا چیزی کمتر از کمال را نمیپذیرد. نتیجه «تقریباً کامل» برای او به عنوان شکست تلقی می شود.

انتقاد کننده

افراد کمالگرا اغلب از خودشان و حتی افراد موفق هم انتقاد میکنند. افراد موفق به دستاوردهای خود افتخار میکنند و تمایل دارند از دیگران حمایت کنند، اما کمالگرایان اغلب اشتباهات و عیبها را هدف میگیرند.

کمالگرا فقط به کاستی ها توجه میکند و با دیدن چیزهای دیگر مشکل دارد. پس از «شکست»، آنها نسبت به خود و دیگران سختگیری و قضاوت بیشتری دارند.

تحت فشار بودن به واسطه ترس

افراد موفق معمولاً با تمایل به دستیابی به اهداف خود به سمت آنها کشیده میشوند. آنها همچنین از هر گامی که در مسیر درست بردارند راضی هستند. از سوی دیگر، کمالگرایان معمولاً با عاملی به نام ترس از دستیابی به چیزی کمتر از یک هدف کاملاً برآورده شده تحت فشار قرار می گیرند.

استانداردهای غیرواقعی داشتن

از دیگر نشانه‌های کمال‌گرا بودن، تعیین اهدافی است که ممکن است معقول نباشند. افراد بسیار موفق میتوانند اهداف خود را در سطح بالاتری تعیین کنند و از دستیابی به آن لذت بیشتری ببرند، اما کمال‌گراها اغلب اهداف اولیه خود را دور از دسترس تعیین می‌کنند.

از آنجایی که کمال‌گرا تمایل به داشتن استانداردهای غیرواقعی دارد، آنها اغلب موفقیت را رد می‌کنند؛ زیرا معتقدند که اعمالشان برای رسیدن به این سطح از موفقیت به قدر کافی خوب نبوده است.

تمرکز داشتن بر روی نتایج

افراد بسیار موفق میتوانند از روند تعقیب یک هدف بیشتر از رسیدن واقعی به هدف لذت ببرند؛ برعکس، کمال گرایان فقط هدف غایی را می بینند، نه چیز دیگر را. آن‌ها آنقدر نگران رسیدن به هدف و اجتناب از شکست هستند که نمیتوانند از روند رشد و تلاش کارشان لذت ببرند.

افسردگی برای اهداف محقق نشده

کمالگراها اغلب کمتر از افراد موفق خوشحال هستند. در حالی که افراد بسیار موفق می توانند به راحتی از ناامیدی دست بکشند، اما کمالگرایان زمانی که انتظارات بالایشان برآورده نمیشود، خود را شکست خورده فرض میکنند و غرق در احساسات منفی میشوند. همچنین زمانی که همه چیز آن طور که انتظار دارند پیش نمیرود، از تلاش دست میکشند.

افراد دارای شخصیت کمالگرا، علاوه بر شادکامی کمتر، دارای سطوح بالاتری از اضطراب و سطوح پایین‌تری از سلامت روانی هستند.

ترس از شکست

این گروه نسبت به افراد موفق بیشتر از شکست میترسند. از آنجا که آنها بیشتر تمرکزشان را بر روی نتایج میگذارند و از چیزی کمتر از کمال ناامید میشوند، از دید آنان شکست به یک چشم انداز ترسناک تبدیل میشود. همین طرز تفکر، شروع کاری جدید را برایشان دشوار میکند.

اهمال کاری

ممکن است به تعویق انداختن امور از سوی کمالگرایان امری متناقض باشد، زیرا این ویژگی شخصیتی می تواند از نظر سودمندی، مضر باشد. اما براساس تحقیقات، کمالگرا که قادر به تطبیق خود با موقعیت یا محیط پیرامون نیست (همان کمال گرایی ناسازگار) اغلب مستعد به تعویق انداختن کار است.

دلیل این امر، آن است که کمالگرایان به خاطر ترس از شکست، گاهی چنان نگران نقصان در انجام کارند که بیحرکت میشوند و اصلاً نمیتوانند کاری از پیش ببرند. این اهمال کاری منجر به احساس شکست بیشتر میشود و چرخه معیوب و فلج کننده را تداوم میبخشد.

حالت تدافعی

از آنجایی که عملکرد کمتر ایده آل برای کمالگرایان بسیار دردناک و ترسناک است، آنها اغلب به انتقاد سازنده پاسخ تدافعی میدهند. از سوی دیگر، افراد بسیار موفق میتوانند انتقاد را به عنوان اطلاعات ارزشمندی ببینند که به بهبود عملکرد آینده آنان کمک میکند.

عزت نفس پایین

برخلاف افراد بسیار موفق، کمالگرایان اغلب از عزت نفس پایینی برخوردارند. اگرچه تلاش برای کمالگرایی با عزت نفس بالاتر همراه است، اما وقتی افراد کمالگرا خودشان را به طور انتقادی ارزیابی میکنند، در عوض موجب کاهش عزت نفس در آنان میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌شود از

دوره تله مهر طلبی، تله کمالگرایی و استحقاق

و همچنین

دوره تله بی ارزشی و شکست استفاده کنید.

 

 

به شبکه‌های اجتماعی ما بپیوندید

دکتر ویدا فلاح در اینستاگرامدکتر ویدا فلاح در تلگرامدکتر ویدا فلاح در آپاراتدکتر ویدا فلاح در یوتیوب

اشتراک گذاری:
Telegram
WhatsApp
Email
Facebook
Print
به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *