0
لیست مطالب
باور منفی

باور منفی چیست – باور منفی چه تاثیری در زندگی می گذارد؟

باور منفی چیست و چه تاثیری در زندگی می گذارد؟ سوالی است که شاید خیلی ها داشته باشند. به طور کلی باورها را میتوان به دو دسته باور های مثبت و باورهای منفی تقسیم بندی کرد. این بدان معناست که ...