0
02188840056
لیست مطالب
عکس-ویدا-فلاح-04

اعتیاد به بازی های کامپیوتری

یکی از مخاطبان پرسیدند که دو سال است ازدواج کردم و همسرم علاقه ی شدیدی به بازی های رایانه ایی دارد که در طی روز چندین بار بازی می کند، بارها با او صحبت کرده ام که اذیت می شوم ...