0
02188840056
لیست مطالب
11684174_xl

قوانین دعوای زن و شوهر | در دعوا چه بگوییم؟

در زندگی زناشویی بحث و تعارض امری اجتناب نا پذیر است. اما قوانین دعوای زن و شوهر باید در این تعارضات رعایت شود. برای کاهش بحث ها و رسیدن به یک نقطه مشترک باید در مشاجراتمان از برخی کارها بپرهیزیم. ...