0
02188840056
لیست مطالب
personality-disorder-56da0a743df78c5ba0387ad7

آشنایی با انواع اختلالات شخصیتی

شخصیت، نوعی شیوه تفکر، احساس و رفتار است که باعث می شود فرد از افراد دیگر متفاوت باشد. شخصیت یک فرد، تحت تأثیر تجربیات، محیط (محیط اطراف، موقعیت‌های زندگی) و ویژگی های ارثی است و به طور معمول در طول ...