0
02188840056

تمرکز بر خود

 

وقتی تمام تمرکزتان روی این است که دنیای بیرونتان را تحت تاثیر قرار دهید، توجه دیگران را جلب کنید، تائید دیگران را بگیرید،

شما بسیار ضعیف هستید وآ سیب پذیر!

زیرا کافیست یک نفر شما را قضاوت کند، آن موقع است که تعادلتان را از دست می دهید. تمرکزتان را به خودتان و اصولی که برای سالم زیستن پیدا کرده اید بگذارید تا ببینید که چقدر می توانید قدرتمندانه در مسیر ایجاد زندگی دلخواه حرکت کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.